Reciting the Itsekiri Anthem with ease

THE ITSEKIRI ANTHEM

This is Itsekiri Anthem.
Ara olorire
Olorire afomasin oluromi
Eh owami ogie

Ara olorire
olorire afomasin oluromi
Eh owami ogie

ira wo gba gba mi je
mo ri gbeji were
Ira we si gbamije
mo ri guara guowun

Ara Olorire
olo rire afomasin – Oluromi
Eh Owami ogie

Ogiame Suoo

UBÈ OLUWA NI ITSEKIRI:
(MATT. 6: 9-13)
Owa ènè to wi Oron; dí ènè mu ogho gbe rukò Ré;
jè dì Oye rè wa; dì ènè tse utse Ré ni èyè; eju biri Aghan tse ni Oron;
mu òjè òjò kòjò tì ènè to Onuwè gbe ènè; mu èrè ènè mu ji ènè; eju biri ènè mu ji aghan ti otse ènè;
maa sin ènè wo udangho; keni ken bì ènè kuri Ekpikpome;
Tori oyo Ré biri Nini; biri Uranran tèrè Ré;
Gbegbe rè gbe sigbe,
ITSE.

Want to test your learning of this course?

〈  BACK

Copyright 2021 The Itsekiri Chat Group. All rights reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?